நீ

உன் கனாவிற்கும்,
எதிர்காலத்திற்கும்,
எழுத்தும், இயக்கமும்,
நீ.