கடவுள்

நீர்
நெருப்பு
நல்வாடை
நீலவானம்
நிலம்
நீ
நின் நிழல்
நான் கடவுள்;
நம்பிக்கை தான் கடவுள்.

கடவுள் எங்கே இருக்கின்றார்?

‘கடவுள் எங்கே இருக்கின்றார்?’ என்று,
கேட்டவுடன் ஓடிச் சென்று,
பூசை அறையைத் திறந்து காண்பித்து விட்டு,
பதிலளித்த பெருமிதத்துடன் நின்றான் அந்த சிறுவன்.
சில வருடங்களுக்குப் பின்பு, இதே
கேள்விக்கு அவனது பதில் கோவிலாகலாம்.
சிந்தித்து விழிக்கும் போது தான் அவனுக்குத் தெரியும்,
‘கடவுள் எங்கே இருக்கின்றார்?’ என்று.