கால்பிறை

வாழ்க்கைத் தத்துவம் விளக்கும்
யின்-யாங் சின்னம்,
கால்பிறை நிலவு.