வானம் தொலைவில் இல்லை

வெண்நுரைகளை உடுத்திப் படுத்திருக்கும்
விண்ணைத் தொட்டு வர ஆசை.
பறந்தது…
மேகங்களைத் தொட்ட போது தான்
பறவைக்கு உறைத்தது,
மேகங்களும் வானமும் அருகருகே இல்லை என்று 😮

இன்னமும் வானம்
அசையாமல் அழைப்பு விடுத்துக் கொண்டிருந்தது,
அதே அறிவிப்புப் பலகையுடன்,
“வானம் தொலைவில் இல்லை”.