இரயிலும் நிலவும்

இரவில் ஆரம்பித்தது பயணம்.
இரயிலும், நிலவும் சேர்ந்தே நகர்ந்து கொண்டிருந்தன.
இரயிலை விரட்டிக் கொண்டு
நிலவு நகர்கிறதா?
நிலவைத் துரத்திக் கொண்டு
இரயில் ஓடுகிறதா?
இரயிலா? நிலவா?

பொழுது விடிந்தது.
மூச்சிறைக்க, இரயில் மட்டும்
தொடர்ந்து ஓடிக் கொண்டிருந்தது.
நிலவைக் காணவில்லை!

கால்பிறை

வாழ்க்கைத் தத்துவம் விளக்கும்
யின்-யாங் சின்னம்,
கால்பிறை நிலவு.