கஜல் – பாடப்பாட பரவசம்

 1. subramani95
  கஜல் இலக்கணம் ~ குறள் வெண் செந்துறை #கஜல்
 2. subramani95
  இறந்த பின்னும் என் இமைகள் திறந்தே இருக்கும்,
  வழக்கமாகிப் போனது அவள் வருகையைத் தேடி! #கஜல்
 3. subramani95
  இதயம் கொண்ட காதலை நான் இதுவரைக்கும் காக்கிறேன்
  அவளும் அறியா மவுனகீதம் இசைக்கும் நெஞ்சம் அல்லவோ!
  – நீதா ஃபாஸ்லி #கஜல்
 4. subramani95
  மறைந்து பேசக் காவலாய்ப் படர்ந்து நின்ற மதிற்சுவர்
  காலப்போக்கில் கல்வெட்டாகியென் நினைவில் நின்றதே!
  – ஹஸ்ரத் மோஹானி #கஜல்
 5. subramani95
  பாதி தேகமே நான் பார்த்து வாழ்கிறேன் ஊனமென் உறவா!
  பாதி என்னுடன் நீ பாகம் சேர்ந்து என் வடிவம் தர வா!
  – அஞ்சும் #கஜல்
 6. subramani95
  எத்தனையோ இருக்கின்றன
  எனக்கு அமையாமல்
  வேலை
  வீடு
  கவிதை
  அத்துடன்
  நீயும்.
  – அபுல் கலாம் ஆசாத்
 7. subramani95
  விழியோரத்தில் நீர்ப்பெருக்கு யாரை நினைத்து
  கார்காலத்தின் காரணமும் நீயில்லை தானே!
  – பஷீர் பதர்
  #கஜல்
 8. subramani95
  இந்தத் தீபத்துடன் மோதும் சூறாவளி தோற்காதோ!
  இந்தத் தீபத்துடன் நாளும் விட்டில்கள் ஒரு கோடி.
  – ஷாரியார்
  #கஜல்
 9. subramani95
  நிலத்தைப் பார்க்கும் விழியின் உள்ளே நினைவும் உளதோ சொல்
  அலை அடிக்கும் உள்ளக் கடலில் காதல் உளதோ சொல்.
  – கைஃபி ஆஸ்மி
  #கஜல்
 10. subramani95
  தண்ணீர் கேட்ட நாவிற்கு செவிசாய்த் தனளே இதுபோதும்
  இமையின் கோப்பை நிறைகின்ற விழிநீர் எனக்குத் தந்தனள்
  – ஜாவீத் அக்தர் #கஜல்
 11. subramani95
  மடலினிற் சென்றதென் தூது
  மறுதலித் தனளே மாது
  விடையிலை என்பது விடையோ
  விதியினில் உறவிலை ஏனோ
  – ஷகீல் பதாயுனி #கஜல்
 12. subramani95
  ஊராரின் பழிச்சொல் ஒருநாள் என்மேல் விடிந்தது!
  பிறகென்ன உன்பெயர் சொன்னேன் என்னால் முடிந்தது!
  – கதீல் ஷிஃபாயி #கஜல்
 13. subramani95
  வசந்தமும் வந்தால் நலம்நான் கேட்டேன் எனச் சொல்வீரா!
  வழியில்லாதொரு வனத்தினில் வாழ்பவன் குரல் கேட்பீரா!
  – கைஃபி ஆஸ்மி #கஜல்
 14. subramani95
  அவநிலை அடைகிற விதியானேன் நான்
  அழிநிலை யுறுகிற தடமானேன் நான்
  – பகதூர் ஷா ஜஃபர் #கஜல்
 15. subramani95
  இவரிடம் சேதிகள் சொல்வீர் இனியிங் கிடமிலை கேட்பீர்
  எவரும் தங்கிட இயலா இதயச் சிறை நிறைத்தேன் நான்.
  – பகதூர் ஷா ஜஃபர் #கஜல்
 16. subramani95
  வானம் என்னை வாழ்த்திட வேண்டும் வரங்கேட்பேன் இனி
  அழுகையும் என்னைப் பிரிந்திட வேண்டும் உன்னைப் போல் சகி!
  – மீர்ஸா காலிப் #கஜல்